apple silicon

 1. HaraldSt
 2. Andrew61
 3. shakeNbake312
 4. ylluminate
 5. DavidT58
 6. Izzard
 7. EricH15
 8. ThomasB79
 9. Svpernova09
 10. RamGuy
 11. FelixH6
 12. chriskalos
 13. oliver16
 14. RichardG25
 15. TimothyD4
 16. BrettC4
 17. xazac
 18. TomH21
 19. MichaelG62
 20. lynn2