apple silicon

 1. JohnM145
 2. NgoniS
 3. Vmatz
 4. DavidW66
 5. HaraldSt
 6. Andrew61
 7. shakeNbake312
 8. ylluminate
 9. DavidT58
 10. Izzard
 11. EricH15
 12. ThomasB79
 13. Svpernova09
 14. RamGuy
 15. FelixH6
 16. chriskalos
 17. oliver16
 18. RichardG25
 19. TimothyD4
 20. BrettC4