printing

 1. AhmetA3
 2. KlausE2
 3. FrankB6
 4. StephenH14
 5. NithilC
 6. GaryF5
 7. GrahamW6
 8. AlexA2
 9. JasonB20
 10. AnthonyA6
 11. JamesH19
 12. DimitriosS